धुनिवेशी नगरपालिकामा संचालीत सामुदायीक विद्यालयहरुको पाठ्यपुस्तकका लागी रकम निकासा गरिएको।

आर्थिक वर्ष: