नगर प्रहरी कर्मचारी र अन्य कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना (सुचना प्रकाशित मितिः २०७६/०१/१३ गते)

आर्थिक वर्ष: