नगर प्रहरी कर्मचारी र अन्य कर्मचारी सेवा करारमा लिन ७ दिन म्याद थप भएको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०१/२६ गते)

आर्थिक वर्ष: