FAQs Complain Problems

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

प्रस्तुत विषयमा यस धुनिवेशी नगरपालिकाबाट मिति २०७६/०२/१६ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम निम्न अनुसारका पदहरुको लिखित्, प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता कार्यक्रम तपसिल बमोजिम हुने भएकोले उपस्थित भईदिनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: