हाइलाइट्स


"आगामी आ.व. २०७७।०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागी र भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीहरुले समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि–२०७५ दफा ६ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताका लागी २०७६ साल पौष मसान्त सम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफै उपस्थित भई २ प्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि सहित नाम दर्ता र नाम नविकरण गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मिति २०७६ साल पौष मसान्त भित्र नामदर्ता तथा नाम नविकरण नभएका लाभग्राहीहरुलाई आगामी आ.व. २०७७।०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गर्न असमर्थ हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।","व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं (जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं",

एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुद्धृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न यस धुनिवेशी नगरपालिकामा रहने सेवा केन्द्रमा आयोजना अवधिभरका लागी एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुमध्ये आज मिति २०७६।७।१६ गते सञ्चालन भएको कम्प्यूटर सिप परिक्षण परिक्षा र अन्र्तवार्ता समेतबाट तपसिल बमोजिमको उम्मेदवारहरु योग्यताक्रमको आधारमा छनौट हुनु भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: