सूचना तथा समाचार

कृषक पाठशाला संचालन सम्वन्धी कृषि विकास शाखाको सूचना ।

धुनिवेशी नगरपालिका कृषि विकाश शाखाको आ.व. २०७५/७६ को  सर्सत अनुदान तर्फ केन्द्रीय स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषक पाठशाला संचालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा आवश्यक कागजात सहित सुचना प्रकाशित भएको मितिले १०(दश) दिन भित्र यस नगरपालिकाको कृषि शाखामा आवेदन पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।

हिउँदे फलफुलको विरुवा वितरण सम्वन्धी कृषि विकास शाखाको सूचना ।

धुनिवेशी नगरपालिका कृषि विकाश शाखाको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्याक्रम अनुसार वागवानी तथा फलफुल प्रवद्धर्न आयोजना अन्र्तगत दाँते ओखरको विजु विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना

Pages