हाइलाइट्स


"आगामी आ.व. २०७७।०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागी र भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीहरुले समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि–२०७५ दफा ६ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताका लागी २०७६ साल पौष मसान्त सम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफै उपस्थित भई २ प्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि सहित नाम दर्ता र नाम नविकरण गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मिति २०७६ साल पौष मसान्त भित्र नामदर्ता तथा नाम नविकरण नभएका लाभग्राहीहरुलाई आगामी आ.व. २०७७।०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गर्न असमर्थ हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ ।","व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं (जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं",

७५/७६

विषयः– परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको ।

मिति २०७६ जेष्ठ १६ गते प्रकाशित सेवा करारमा अहेव, अनमी र कार्यालय सहयोगी पदको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना अनुसार दर्ता हुन आएको आवेदकहरुबाट मिति २०७६÷०३÷२३ गते सेवा करार सम्बन्धी सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम लिखित, अन्तरवार्ता परिक्षा सम्पन्न भई शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, स्थानिय वासिन्दा र अन्

Pages