धुनिवेशी नगरपालिकामा संचालीत विभिन्न विद्यालयलाई निम्नानुसारका शिर्षकमा पेश्की रकम निकासा।

आर्थिक वर्ष: