बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचनामा संसोधन गरिएको बारे ।