FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. ९ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:23 PDF icon Ward No.9.pdf
वडा नं. ८ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:22 PDF icon Ward No.8.pdf
वडा नं. ७ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:22 PDF icon Ward No.7.pdf
वडा नं. ६ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:21 PDF icon Ward No.6.pdf
वडा नं. ५ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:21 PDF icon Ward No.5.pdf
वडा नं. ४ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:20 PDF icon Ward No.4.pdf
वडा नं. ३ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:19 PDF icon Ward No.3.pdf
वडा नं. २ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:13 PDF icon Ward No.2.pdf
वडा नं. १ को आ.व. २०७५।०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली ७५/७६ Wednesday, September 26, 2018 - 16:09 PDF icon Ward No. 1.pdf